Izmjene Zakona o računovodstvu

Oslobođenje plaćanja članarine HGK za j.d.o.o.
2. srpnja 2015.
Evidencija radnog vremena – novosti
17. rujna 2015.

Sukladno novom Zakonu o računovodstvu (Nar. nov. br., 78/15.) objavljen 17.7.2015. godine došlo je do nekih izmjena koje se počinju primjenjivati od 1. siječnja 2016. godine…

Čuvanje knjigovodstvenih isprava (čl. 10)

  • isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno;
  • isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu – najmanje jedanaest godina
  • isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – najmanje jedanaest godina. (do sada bilo 7 godina)

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Čuvanje poslovnih knjiga (čl. 14)

Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga mora se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir i mora se potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu kojim se uređuje elektronički potpis ili se mora otisnuti na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova i mora je potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika.

Poslovne knjige čuvaju se, i to:

  • dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina;
  • pomoćne knjige – najmanje jedanaest godina. (do sada bilo 7 godina)

Također je novo da će biti obvezan jedinstveni kontni plan koji donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja, Članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno izvršni direktori i upravni odbor, odgovorni su da godišnji financijski izvještaji odnosno godišnje izvješće te, ako se sastavljaju, konsolidirani godišnji financijski izvještaji, odnosno konsolidirano godišnje izvješće budu sastavljeni i objavljeni sukladno odredbama ovoga Zakona te su odgovorni za ispravnost pohranjenih isprava (čl. 31.)

Slijedeće je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine.

Računovodstveni poslovi, dokumentacija i poslovna godina (čl. 7. st. 4.)

Ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona. Poduzetnik ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela.