Porezne i računovodstvene novosti od 1.siječnja 2024. godine (nadogradnja na ono što već znamo)

Drago mi je što smo malim dijelom dio ove priče
15. siječnja 2024.

NAGRADA ZA RADNE REZULTATE – NAKNADA ZA GODIŠNJI ODMOR

Ako se nagrada za radne rezultate radnicima isplaćuje svaki mjesec = u naknadu za neiskorišteni godišnji odmor uračunava se (osim prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca) i prosječna nagrada za radne rezultate. Ako se ista ne isplaćuje svaki mjesec – ona se ne uračunava u izračun za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

RAD KOD VIŠE POSLODAVACA

Umanjenje za osnovicu za MO I se koristi na ukupnu svotu bruto plaća kod svih poslodavaca na temelju:

  1. Izjave radnika o broju poslodavaca i svoti bruto plaće kod svakog poslodavca u tekućem mjesecu ili
  2. Izjave radnika da neće donositi svaki mjesec Izjavu – pa prema podacima iz Porezne uprave o ukupnom pravu na umanjenje prema podacima za prethodni mjesec (ovo je sigurnija varijanta i ako tako radimo nikada nećemo trebati ispravljati plaću)

Ako je u toku mjeseca došlo do promjene poslodavca – potvrda iz PU se ne koristi, već radnik mora dostaviti Izjavu svim poslodavcima. Ako ne dostavi Izjavu = ne možemo koristiti umanjenje osnovice za MO I niti kod jednog poslodavca.

ČLAN UPRAVE KOJI U 2024. GODINI NIJE U RADNOM ODNOSU

Osnovica za doprinose iznosi 1.560,00 €.

Ukupni doprinosi (MO I, MO II, ZO) iznose: 569,40 €

ČLAN UPRAVE – UMIROVLJENIK

Ne mora poštivati bruto za direktora 1.014,00 € i neće dobiti razliku doprinosa za uplatu. Može se prijaviti na minimalac za pola radnog vremena 420 € – članak 187. Zakona o doprinosima.

KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Za 2023. godinu iznosila je 2,4%

NAJNIŽA MJESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

Iznosi 592,80 €, a obračunava se ako se radnik ne pojavi na radnom mjestu (neopravdani izostanak), a nije odjavljen iz obaveznih osiguranja pa mu se moraju platiti doprinosi ili ako zbog bolovanja na teret poslodavca osnovica bi iznosila manje od ovog iznosa – za puni mjesec.

OSOBNI ODBITAK

Osnovni osobni odbitak 560 €

Za prvo uzdržavano dijete 280 €

Za drugo uzdržavano dijete 392 €

Za treće uzdržavano dijete 560 €

Za 2024. godinu = Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe koje na godišnjoj razini nisu primile više od 3.360 € (u to ne ulaze stipendije, nagrade za vrijeme prakse, socijalne potpore)

NEOPOREZIVI PRIMICI U 2024. GODINI

Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe 0,50 €/km

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane 100,00 € mjesečno / 1.200,00 € godišnje

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 1.400,00 €

Dar u naravi (obrtnik sebi ne može) 133,00 € godišnje s PDV-om

Dar djetetu do 15 godina starosti do 140,00 € godišnje

Novčana nagrada za radne rezultate do 1.120,00 € godišnje

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III stup) do 804,00 € godišnje (do 67 € mjesečno)

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 500 € godišnje

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje do 560,00 € mjesečno

POREZNI POLOŽAJ NAPOJNICA

Mogu je primiti radnici, studenti, učenici.

Prijavljuje se na JOPPD, šifra 74 (neoporezivo).

Porez na dohodak se ne plaća do 3.360 €.

Direktor (ili vlasni obrta)  treba donijeti odluku kako će se ista isplaćivati radnicimai studentima. Oni trebaju dati Izjavu ako jesu ili nisu drugdje primili napojnicu.

Nakon gornjeg iznosa, napojnica je oporeziva porezom po nižoj stopi (ovisno o gradu koji je propisao poreznu stopu), i neto iznos (nakon plaćenog poreza) se isplaćuje radniku. Ne plaća se mirovinsko i zdravstveno = i to se prijavljuje u PU na JOPPD obrazac (4001/4056)

ISPLATA ZADRŽANE DOBITI (DOHODAK OD KAPITALA)

Plaća se porez na dohodak po stopi od 12% (do 31.12.2023. bilo porez 10% + prirez)

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Razlika poreza se plaća do 29.2.2024. godine bez obzira kada je Porezna prijava predana na PU.

Najviša porezna osnovica za obračun doprinosa u 2023. godini = 10.664,04 € (najviša svota obračunatih doprinosa = 1.866,20 €)

NOVOSTI OD 1.1.2024. GODINE – PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2024. GODINU

10% porez na dobit ako su prihodi u 2024. godini do 1.000.000,00 €

18% porez na dobit ako su prihodi u 2024. godini veći od 1.000.000,00 €

Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak i ostvari primitak veći od 1.000.000,00 € postaje obveznik poreza na dobit.

Dugotrajna imovina = ako je vijek trajanja veći od godinu dana i vrijednost veća od 665,00 € + PDV.

Darovanja do 2% ostvarenih prihoda prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja su porezno dopustiva uz propisane uvjete. UZ PD u Poreznu upravu ćemo dostavljati Tablicu: Rashodi darovanja, upisivati će se kome smo i koliko novaca darovali. Sponzorstva nisu darovanja!

Kamatna stopa za zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu = 3,25 €

Najviša vrijednost dara male vrijednosti                                           22,00 €

Povrat PDV-a u putničkom prometu III zemlje                                 100,00 €

Tromjesečni obveznik PDV-a                                                   110.000,00 € s PDV-om

Prag za ulazak/izlazak iz PDV-a                                                 40.000,00 €

! Naknadno smanjenje porezne osnovice – vrijedi za račune izdane nakon 1.1.2024. godine, kupcu šaljemo Obavijest (odobrenje za naknadni popust) – dokument treba imati elemente kao i račun = KUPAC NE TREBA  ovjeravati odobrenje (da je smanjio korišteni pretporez). Više nije bitno da kupac i dobavljač knjiže u istom poreznom razdoblju.

! Promjena porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate = ako račun nije naplaćen dulje od jedne godine od dana dospijeća potraživanja – porezna obveza može se smanjiti u roku od šest mjeseci od dana nastanka prava ako su obavljene radnje dobrog gospodarstvenika (vodi se ovršni postupak, potraživanja su utužena, dokaže se da je zahtijevao naplatu potraživanja – dokaz nije telefonski poziv – poreznog obveznika trebamo obavijestiti – može mu se izdati pisana obavijest ili odobrenje za nemogućnost naplate).

Uz PDV obrazac će se u Poreznu upravu poslati još jedan obrazac: PDV-ispravak za razdoblje u kojem je obavljen ispravak. Na tom obrascu će biti OIB , naziv frime, osnovica, PDV…. Da Porezna vidi da li su i oni ispravili. Ako kupac ne ispravi pretporez ne temelju primljene obavijesti – Porezna uprava će ga zadužiti za svotu korištenog pretporeza.

! Isporuka dobara unutar EU = prodavatelj treba osigurati dva neproturječna dokaza o otpremi dobara koja su izdale dvije različite strane koje su međusobno neovisne i o prodavatelju i o stjecanju. Dokazi bi mogli biti slijedeći: CMR, potpisani teretni list, račun za zračni teretni prijevoz, račun prijevoznika dobara, polica osiguranja, bankovni dokument gdje se potvrđuje plaćanje otpreme, potvrda da je posjednik skladišta primio robu, skadišna primka, pisana izjava o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu – datum, kupac, količina i vrsta dobra, država, broj OI ili neke isprave osobe koja je preuzela robu, registracija i marka vozila koje je preuzelo robu…

! za primljeni predujam iz EU ne treba izdati račun, a ako se izda račun ne treba ga nigdje evidentirati, ni slučajno u PDV ili ZP.

PD za 2024. Godinu – prijenos poreznog gubitka ima napokon još jednu kolonu: porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa … bit će sada lakše ispuniti tu tabelu.

Porez na dobit – razlika po obračunu za 2023. godinu plaća se do 30.4.2024. godine. u 04/2024. se još plaća stara akontacija poreza na dobit, a nova akontacija se počinje plaćati za 04/2024. u 05/2024. Za 2023. godinu uračunavati će se akontacije plaćene do 6. veljače 2024. Godine.

PD-IPO

PU će provoditi kontrole sa PD 15 i 16 (nepriznate kamate)

PU će provoditi kontrole ako imamo obveznike sa povlaštenim poreznim položajem.