Doprinos za šume

17. veljače 2015.

Doprinos za Hrvatske šume (OKFŠ) u 2015. godini – novi IBAN

Sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda, proračuna,…u 2015. godini (Nar. nov., br. 12/15) naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje se na račun: IBAN HR1210010051863000160 Poziv na broj: HR68 5126-OIB