IO1 – obrazac za isplaćenu otpremninu

29. lipnja 2015.

Novosti na plaćama od 01.07.2015.

Sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade i otpremnine objavljenom u Nar. nov., br. 32/15. od 01.07.2015. koji stupa na snagu a radi se o isplatama koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio […]