poslovni primici i izdaci

8. siječnja 2016.

Dohodak od zajedničke djelatnosti

Dohodak od zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava čini razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka zajedničke djelatnosti bez obzira na broj supoduzetnika – ortaka (partnera). Ostvareni dohodak od zajedničke djelatnosti u 2014. podnosi se na Obrascu DOH-Z kojeg […]