Zakon o PDV-u

13. siječnja 2015.

Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Sukladno čl. 125. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov, br. 73/13., 148/13., Rješenje USRH 99/13., 153/13., 143/14.) tuzemnim poreznim obveznicima omogućena je primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama pod uvjetom da isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bile […]
7. studenoga 2014.

Prijedlog izmjena Zakona o PDV-u

Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn(bez PDV-a) mogu primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. To znači slijedeće: Plaća se PDV po naplaćenom računu; Prizna se pretporez tek kada […]
26. kolovoza 2014.

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te ispravak pretporeza

Porezni obveznik može biti mali porezni obveznik ili obveznik poreza na dodanu vrijednost. Mali porezni obveznik – porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a. Mali porezni obveznik ako prijeđe prag stjecanja za stjecanje dobara iz DČ ili ako pruža/prima usluge […]
1. siječnja 2014.

PDV od 1.1.2014.

Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2014. prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 148/13 i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 160/13): Povećanje stope PDV-a sa 10% na 13%
1. srpnja 2013.

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) uvodi od 1. srpnja 2013. nova pravila u oporezivanju pri izgradnji, popravku i rekonstrukciji građevina.