Zakon o porezu na promet nekretnina

13. siječnja 2015.

Prijava prometa nekretnina

Sukladno čl. 17. st. 2. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., Odluka USRH-26/00., 153/02., 22/11., 143/14.) svi isporučitelji koji na isporuku nekretnine obračunavaju PDV obvezni su u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku […]