Usluge za tvrtke

Usluge za tvrtke

Otvaranje trgovačkog društva u Hrvatskoj zahtijeva registraciju kod Trgovačkog suda, Državnog zavoda za statistiku, Porezne uprave, HZMO, HZZO… te odabirom računovodstvenog servisa.

Vesal d.o.o. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, te ostalim zakonima stručno i profesionalno vodi poslovne knjige te izrađuje sve potrebne financijske izvještaje.

U nastavku možete vidjeti koje sve vrste usluga obavljamo za trgovačka društva:

 • vođenje glavne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu
 • vođenje pomoćnih knjiga: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, analitika kupaca i dobavljača, knjiga blagajne, knjiga dugotrajne imovine i sitnog inventara, matična evidencija radnika, analitika plaća zaposlenih i ostale evidencije po potrebi
 • obračun plaće, te predaja JOPPD-a elektronski u Poreznu upravu, obračun troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, te po proteku godine predavanje svakom djelatniku za kojeg se vodi obračun plaća
 • obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja
 • prijava/odjava zaposlenika za Mirovinsko i Zdravstveno osiguranje elektronski
 • obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima poduzetnika
 • obračun amortizacije
 • obračun PDV, PDV-S, ZS
 • izrada tromjesečnih i godišnjih statističkih izvještaja i predaja u elektronskom obliku na Finu
 • izrada izvještaja za Javnu objavu i predana u elektronskom obliku na Finu
 • izrada Završnog računa za Poreznu upravu te predaja istog u elektronskom obliku (PD, SR, TZ, OKFŠ, KD, PDV-K)
 • poslovno savjetovanje
 • pomoć kod registracije start-up