Doprinos za Hrvatske šume (OKFŠ) u 2015. godini – novi IBAN

Prijava porez na dohodak za 2014 – DOHODAK OD KAPITALA
9. veljače 2015.
Neprofitne organizacije – Predaja financijskih izvještaja za 2014. godinu
24. veljače 2015.

Sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda, proračuna,…u 2015. godini (Nar. nov., br. 12/15) naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje se na račun:

IBAN HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR68 5126-OIB