I. dio paketa travanjskih mjera – objavljeni Pravilnici

HZZ – novo od 3.4.2020. dopis Fini – ovrha nad poslodavcima koji primaju potporu
7. travnja 2020.
Ovrha računa nad fizičkim osobama-isplata plaća od 19.04.2020. do isteka posebnih okolnosti
19. travnja 2020.

Ono što smo svi očekivali, sada je i službeno, naime danas 08.04.2020. u popodnevnim satima u Narodnim novinama broj 43 objavljeni su dugo očekivani slijedeći Pravilnici:

 1. Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (u nastavku stavke 1. do 2.)
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_895.html
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (u nastavku stavke 3. do 16.)
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_896.html

Sa navedenim Pravilnicima, u ovim posebnim okolnostima u kojima smo se svi iznenada zatekli, omogućeno nam je slijedeće:

 1. Predaja Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) Fini za statističke potrebe i potrebe javne objave do 30.06.2020. (inače je rok 30.04.2020) – čl. 8. st. 1.
 2. Izjava o neaktivnosti poduzetnika predaja Fini do 30.06.2020. (inače je rok 30.04.2020) – čl. 7.
 3. Prijava poreza na dobit sa propisanim prilozima (račun dobiti i gubitka, bilanca stanje, bruto bilanca, TZ, SR, razne Izjave..) podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30.06.2020. – čl. 71.s. toč. 1.
 4. Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit (porez na dobit, TZ, SR) dospijevaju 31.07.2020.
 5. Mogućnost odgode ili obročne otplate dospjele porezne obveze
  • osim carina i trošarina
  • uz uvjet da porezni obveznik nema dospjelog neplaćenog duga, ili ako je dug manji od 200,00 kn
  • odgodu ili obročnu otplatu PDV-a može zatražiti samo porezni obveznik koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama (nekada smo iz nazivali R2)
  • uvjeti za podnošenje Zahtjeva Poreznoj upravi: minimalni pad prihoda od 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Zahtjev i ako pretpostavlja da će mu prihodi u naredna tri mjeseca pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a za dospjelu obvezu PDV-a porezni obveznik treba dokazati da ista proizlazi izdanih nenaplaćenih računa i ulaznih neplaćenih
  • Zahtjevi se predaju preko aplikacije e-porezna
  • Odgoda plaćanja odobrava se BEZ obračuna kamata
 6. Daje se mogućnost ispravka PDV-a po naplaćenim naknadama (više o tome u čl. 71.g st. 2., 3., i 4.)
 7. Odgoda plaćanja odobrava se na tri mjeseca od dana dospijeća pojedine porezne obveze
 8. Porezni obveznik koji neće moći platiti dospjelu odgođenu poreznu obvezu po dospijeću – može zatražiti obročnu otplatu na način da podnese Zahtjev za obročnom otplatom – ista će se odobriti BEZ obračuna kamata, a može se odobriti najduže na 24 mjeseca. Ista se podnosi u roku od 5 dana od dospijeća obveze.
 9. Porezni obveznik biti će oslobođen obveze plaćanja doprinosa (za obvezna osiguranja iskazana na JOPPD obrascu) za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće(najviše do iznosa sufinancirane neto plaće) po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ – čl. 71.j – Porezna uprava će stornirati zaduženja. Kod paušalnog obrtnika koji ne predaje JOPPD obrasce Porezna uprava će stornirati doprinose prema Rješenju (odnosno zaduženju) – čl. 71.j toč.7
 10. Oslobođenje od podmirivanja obveza smatraju se obveze poreza i doprinosa koji dospijevaju nakon 01.04.2020. pa do isteka tri mjeseca.
 11. Čl. 71.m st. 1 – ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan oslobodit će ga se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 12. Čl. 71.m st. 2 – uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, podnositelja zahtjeva koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 13. Čl. 71.m st. 3 – iznimno od stavka 1. ovoga članka, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.
 14. Čl. 71.p st. 1 – porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene člankom 71.l ovoga Pravilnika, a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza prema ovom poglavlju.
 15. Čl. 71.t st. 1 – Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona (donacija)
 16. O Upravnom ugovoru koji se može sklopiti na 24 mjeseca uz obračun kamata, bez sredstva osiguranja možete pročitati u Čl. 71.z