Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

Izmjena Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu
19. prosinca 2014.
Od 01.01.2015. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izlazi iz sustava Državne riznice
29. prosinca 2014.

Na temelju članka 30., 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« 117/93; 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08. i 25/12.) te članka 34. Statuta Grada Karlovca (»Glasnik Grada Karlovca« br. 7/09.), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 14. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

Članak 1.

Čl. 7. st. 1. Odluke o gradskim porezima mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 14% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se u Proračun Grada Karlovca.«

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka o gradskim porezima se ne mijenja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« te će se objaviti u »Glasniku Grada Karlovca«, a primjenjuje se od 1. 1. 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/08
Urbroj: 2133/01-01/01-14-8
Karlovac, 2. prosinca 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca
Damir Mandić, dipl. teol., v. r.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_149_2789.html)