Maloprodajna trgovina – cijene, popusti, prigovor

Plaća u naravi – osobni automobili
26. rujna 2018.
Obvezni elementi računa
4. listopada 2018.
  1. Isticanje cijena proizvoda ili usluga

Trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda, ili usluga koje pruža, sukladno čl. 7. st. 1 . Zakonu o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/17. i 110/15.).

  1. Popust

Ako trgovac odobrava popust na proizvode i usluge koje prodaje sukladno čl. 8. Zakona, dužan je sukladno čl. 18. Zakona, u kojem se reguliraju posebni oblici prodaje (rasprodaja, sezonska sniženja, akcijske prodaje), istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.

  • vrste posebne prodaje:
  • akcijska prodaja = prodaja proizvoda po cijeni koja je niža od redovne cijene tih proizvoda
  • rasprodaja = prodaja proizvoda po nižoj cijenu u slučaju zatvaranja poslovnice, prestanka poslovanja trgovca, prestanka prodaje određenog proizvoda, obavljanja složenijih građevinskih radova u prostorima trgovine
  • sezonsko sniženje = prodaja proizvoda po nižoj cijeni nakon proteka sezone
  • proizvod s greškom = ako trgovac prodaje proizvod sa greškom mora jasno i čitljivo istaknuti da je riječ o prodaji proizvoda sa greškom
  • proizvod kojem ističe rok uporabe = ako trgovac prodaje takve proizvode mora biti jasno i čitko istaknuti krajnji rok uporabe navedenog proizvoda
  1. Pisani prigovor

Sukladno čl. 10. Zakona trgovac je dužan omogućiti kupcu pisani prigovor u svojim poslovnim prostorijama. Trgovac je dužan u svom poslovnom prostoru jasno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, te je trgovac dužan u roku od 15 dana odgovoriti na pisni prigovor, te čuvati prigovor 1 godinu od dana zaprimanja.