Novi rok prijave na mirovinsko osiguranje – 24 sata

PDV od 1.1.2014.
1. siječnja 2014.
Rokovi za podnošenje godišnjih poreznih prijava u 2014.
3. ožujka 2014.

Sa 1. siječnjem 2014. stupio je na snagu novi Zakon o mirovinskom osiguranju.

Novi rok za podnošenje je 24 sata (čl. 112. ZOMO-a) s tim da su obveznici doprinosa (pravne i fizičke osobe) dužni uspostavljati prijave u elektroničkom obliku ako zapošljavaju više od tri osiguranika (čl. 14. Pravilnika).

Zavod je obvezan e-prijavu obraditi najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je e-prijava zaprimljena u Zavodu.