Novosti iz novog Zakon o računovodstvu

Beneficirani radni staž za vozače teškog teretnog vozila
13. listopada 2015.
Plaća – Nova isplatna lista od 1.10.2015.
5. studenoga 2015.

Novosti iz novog Zakon o računovodstvu:

  1. Obveza licenciranja pružatelja računovodstvenih usluga od 1.1.2018.
  2. Od 1.1.2016. račun ne mora biti potpisan ako je sastavljen sukladno propisima i sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa, žig nikada nije bio obavezan
  3. Ne moramo listati račune i čuvati ih kod sebe u arhivi ako su podaci stalno dostupni
  4. Obvezna likvidatura računa (bilo i prije obvezno)
  5. Rokovi čuvanja poslovnih knjiga produženi na 11 godina sve, osim GFI i plaće trajno (tko ima elektronički potpis-FINA-ne mora listati knjige)
  6. GFI za 2016. rok predaje 30.4.2017. za statistiku i javnu objavu
  7. Jedinstven kontni plan od 1.1.2016.
  8. Na računima mora biti oznaka konta na kojem će biti knjižen račun
  9. Odgovornost i potpisivanje financijskih izvještaja – direktiva 2013/34 EU proširila odgovornost na sve izvršne direktore i upravni odbor, potpisuju svi članovi uprave i svi izvršni direktori