Novosti na plaćama od 01.07.2015.

Dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje za direktora u trgovačkom društvu
14. svibnja 2015.
Novi obrazac o dospjelim na nenaplaćenim potraživanjima (OPZ-STAT-1)
2. srpnja 2015.

Sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade i otpremnine objavljenom u Nar. nov., br. 32/15. od 01.07.2015. koji stupa na snagu a radi se o isplatama koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio – sadržaj obračuna isplaćene otpremnine, te sadržaj obračuna otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako je na dan dospjelosti nije isplatio.

Radnicima je u navedenim slučajevima potrebno uručiti:

  • IP1 – obrazac za isplaćenu plaću
  • NP1 – obrazac za neisplaćenu plaću
  • IO1 – obrazac za isplaćenu otpremninu
  • IO2 – obrazac na neisplaćenu otpremninu