POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2019.

Nabava osobnih vozila nakon 1.1.2018. godine (PDV i Porez na dobit) u vrijednosti do 400.000,00 kn
27. prosinca 2018.
Izmjene kod izdavanja računa
13. siječnja 2019.

POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2019.

U nastavku se navode porezne promjene koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019.

Doprinosi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 106/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 1/19)

 • Ukida se doprinos za zapošljavanje od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5% te povećava doprinos za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5% čime se ukupno opterećenje plaće doprinosima smanjuje s 37,2% na 36,5%.
 • Određuje se obveza doprinosa članovima uprave i izvršnim direktorima trgovačkih društava, likvidatorima te upraviteljima zadruga koji nisu osigurani po toj osnovi kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja (po kojoj je obvezno osiguran) i najniže osnovice za člana uprave (prosječna plaća x koeficijent 0,65 = 5.491,20 kn za 2019.g.).
 • Zbog usklađenja s novim propisima s područja obveznih osiguranja kojim su propisane nove osnove osiguranja propisana je obveza doprinosa za osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, za likvidatore te njegovatelje djeteta s teškoćama u razvoju odnosno njegovatelje osobe s invaliditetom te udomitelje.

Porez na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/19)

 • Proširuje se godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% s 210.000,00 kn na 360.000,00 kn (mjesečno s 17.500,00 kn na 30.000,00 kn).
 • Ukida se dohodak od osiguranja.
 • Propisuje se obveza predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
 • Smanjuje se stopa kamata koja se smatra povoljnijom pri odobravanju kredita, a koja se smatra primitkom u naravi, s 3% na 2%.
 • Izjednačava se porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica u okviru dohotka od kapitala po stopi od 24% za sve porezne obveznike.
 • Primici ostvareni po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi oporezuju se po stopi od 12% kao konačan drugi dohodak.
 • Neoporezivim primicima smatraju se troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene/povremene sezonske poslove u poljoprivredi – nova oznaka 64 Priloga 4 obrasca JOPPD.
 • Proširuje se obuhvat primitaka koji se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava za uzdržavane članove (stipendije, nagrade za izvrsnost, bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa, odštete od osiguranja zbog teške ozljede i priznate invalidnosti, potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja).
 • Nova vrsta neoporezivog primitka i to novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do iznosa 5.000,00 kuna što uključuje i dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. – nova oznaka 63 Priloga 4 obrasca JOPPD.
 • Povećanje iznosa neoporezivog primitka „potpore za novorođenče“ do 10.000,00 kuna.
 • Izbor utvrđivanja oporezivog inozemnog dohotka prema HR propisima ili na način kako ga je utvrdila država izvora dohotka) za svaki pojedinačni dohodak.
 • Omogućuje se podnošenje prigovora elektronskim putem.
 • Troškovi javnog prijevoza koji se odnose na prvi dolazak u odredište službenog putovanja i zadnji odlazak iz odredišta službenog putovanja, kao i trošak prijevoza do i od zračne luke, odnosno drugog mjesta polaska/dolaska javnim prijevozom od i do mjesta iz kojeg je osoba upućena na službeni put smatra se troškom prijevoza na službenom putovanju i ne podmiruje se iz dnevnice.
 • ​Dopunjuje se Prilog 2., Prilog 3. i Prilog 4. Obrasca JOPPD slijedećim oznakama:

Prilog 2.

5404 Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu​

Prilog 3.

4055 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj

5113

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja

5114

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu

Prilog 4. 
•      oznakama 63 i 64 propisani su nove vrste neoporezivog primitka

Ukidaju se sljedeći obrasci/evidencije za 2019.g u 2020.g. – NAPOMENA – obvezno podnošenje za 2018.g. u 2019.g.

Ø     Obrazac DNR (Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada) 
Ø     Obrazac IP (Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima porezu i prirezu)
Ø     Obrazac DMO (Evidencija o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja) radi brisanja dohotka od osiguranja 
Ø     Obrazac UPO (prilog obrasca DOH prijave poreza na dohodak) – NAPOMENA – ne podnosi se već za 2018.g. u 2019.g. 

Porez na dobit 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 1/19)

 • Izvršena je obveza usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta u dijelu odredbi koje u državama članicama stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a to su: 
 • novo pravilo o ograničavanju kamate, porezni obveznik može kao porezno priznati rashod utvrditi prekoračene troškove zaduživanja (razlika između prihoda i rashoda od kamate) samo do 30% EBITDA-e ili do 3 milijuna eura ukoliko tako dolazi do većeg iznosa. 
 • pravilo o kontroliranim inozemnim društvima, oporezivat će se inozemno ovisno društvo koje ne plaća porez u državi rezidentnosti ili plaća po niskoj stopi, ako ostvaruje prihode (pasivno) od kamata, autorskih naknada, licenci, financiranja, osiguranja i sl.  
 • u skladu sa Zaključcima Vijeća ECOFIN od 5. prosinca 2017. godine, kojima je uspostavljen EU popis nekooperativnih jurisdikcija (poreznih utočišta) dosadašnja obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20% proširena je i na kamate, dividende, autorska prava i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država.
 • Izvršeno je usklađivanje sa: 

–        Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, te je propisano da su otpisi porezno priznati rashodi vjerovnika; i 
–        Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima te se propisuje da alternativni investicijski fond bez pravne osobnosti nije obveznik poreza na dobit, odnosno izjednačava se s otvorenim investicijskim fondovima.
–        s izmjenama Zakona o poticanju ulaganja i novim Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, te provedba istih. 
–        propisane su prilagodbe vezane uz izmjenu MSFI-a, i u dijelu neautentičnih aranžmana. 

 • Pojednostavljen je postupak oporezivanja za nastupe inozemnih umjetnika i športaša, te se daje mogućnost oporezivanja porezom po odbitku (15%), umjesto porezom na dohodak. 
 • Propisana je mogućnost neoporezive isplate dividendi i udjela u dobiti ukoliko u trenutku isplate nije ispunjen uvjet minimalnog zadržavanja udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca, pod uvjetom da porezni obveznik uz dokumentaciju dostavi bankovnu garanciju. 
 • Smanjen je obim podataka iskazanih na prvoj stranici Obrasca PD i Obrasca PD-NN zbog čega se mijenjaju navedeni obrasci za 2018. Izmjena nema utjecaja na algoritam.
 • prema Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 118/18) kamatna stopa iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2019. godinu iznosi 3,96%.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 106/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 1/19)

 • Po sniženoj stopi PDV-a od 5% oporezuju se svi lijekovi (receptni i bezreceptni) te isporuka knjiga i novina koje izlaze dnevno, neovisno o obliku u kojem se isporučuju, dok se isporuka novina i časopisa koji izlaze periodično, neovisno o obliku u kojem se isporučuju, oporezuje po stopi 13%. 
 • Proširuje se primjena stope PDV-a od 13% na:
  • dječje pelene
  • ​​​isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  • ​isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  • isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
  • isporuku žive ribe
  • isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka
  • isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica
  • isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće
  • isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova
  • isporuku svježih jaja peradi, u ljusci
  • ​usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo
   Primjena sniženih stopa PDV-a 5% i 13% u pogledu njihove proširene primjene detaljnije je pojašnjena Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.​
 • Ukinut je vrijednosni prag u iznosu 400.000,00 kn vezano za odbitak 50% pretporeza kod osobnih automobila (dopušten je odbitak 50% pretporeza za sve osobne automobile neovisno o njihovoj vrijednosti).
 • Upisivanje u registar obveznika PDV-a izvršavat će se temeljem oporezivih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini. Znači porezni obveznik upisuje se registar obveznika PDV-a u tijeku godine ako ostvari isporuke veće od 300.000,00 kuna.
 • Usluge logopeda oslobađaju se od plaćanja PDV-a obzirom da se prema posebnom propisu djelatnost logopedije može obavljati na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite te da se logopedi smatraju zdravstvenim radnicima.
 • Uvedena je obveza podnošenja posebne evidencije o primljenim računima (sadrži podatke iz Knjige U-RA) na način da je istu uz prijavu PDV-a elektroničkim putem obvezan podnijeti porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te da istu iznimno ne podnosi porezni obveznik koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku.
 • Prijenos porezne obveze na tuzemnog primatelja temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u više se ne primjenjuje ako mu isporuku obavi strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.
 • Ukinuta je obveza podnošenja Prijave za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u (Obrazac – INO PPO).
 • Propisuje se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obvezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).
 • Uvodi se mjera prema kojoj Porezna uprava može u slučaju sumnje u opravdanost dodjele PDV identifikacijskog broja od poreznog obveznika, kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen, tražiti podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a.
 • Uvodi se mjera u dijelu odgovornosti prema kojoj Porezna uprava ili Carinska uprava može od poreznog obveznika koji stječe rabljena prijevozna sredstva iz druge države članice, prije njihove registracije, zatražiti polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a koja proizlazi iz stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava.
 • Za strane porezne obveznika koji obavljaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području RH (tzv. autobuseri) uvodi se obveza podnošenja Prijave usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) putem posebne adrese elektroničke pošte prije svakog obavljanja tih usluga.
 • U cilju usklađenja s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. siječnja 2019. implementirane su odredbe koje se odnose na mjesto isporuke, izdavanje računa i definiciju poreznog obveznika koji nema sjedište u Europskoj uniji.
 • Od 01. siječnja 2019. stupaju na snagu odredbe u pogledu oporezivanja vrijednosnih kupona. 
 • Smanjenje opće stope PDV-a od 25% na 24% s primjenom od 1. siječnja 2020. 

 

Fiskalizacija u prometu gotovinom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 106/18)

 • Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, osim u dijelu odredbi koje se odnose na fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja, a koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine. U bitnome mijenja se polazišna osnova Zakona, odnosno obveznici se ne utvrđuju ovisno od toga jesu li obveznici izdavanja računa ili ne, već se svi smatraju obveznicima dok se zasebnom odredbom određuje tko se ne smatra obveznikom fiskalizacije izdavanja računa, između ostalog i radi neizdavanja računa prema posebnom propisu, a što je nužno radi propisivanja obveze fiskalizacije samoposlužnih uređaja (koji ne izdaju račune). 
 • Ovom promjenom uvodi se nova kategorija fiskalizacije (fiskalizacija za prodaju robe ili usluga putem svih vrsta samoposlužnih uređaja) a obavljat će se kroz prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, pri čemu ne postoji obveza izdavanja računa. Samoposlužni uređaji koji već imaju mogućnost izdavanja računa mogu i dalje izdavati račune, ali će biti obvezni provoditi fiskalizaciju kroz prijavu prodanih roba ili usluga putem instaliranog softvera. Kako bi se obveznicima fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu, ove odredbe se primjenjuju od 1. siječnja 2021. godine. 

 

Porez na promet nekretnina

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 106/18)

 • Smanjena je stopa poreza na promet nekretnina i od 1. siječnja 2019. godine iznosi 3% čime su stjecatelji nekretnina dodatno porezno rasterećeni.

 

Opći porezni zakon

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 106/18)

 • U odredbama o poreznoj tajni propisano je formiranje liste dužnika koju Porezna uprava objavljuje na način da se na popisu dospjelih i neplaćenih dugova posebnim oznakama i porukama obilježavaju oni porezni obveznici koji nakon podmirenja dijela dugovanja imaju manji nepodmireni iznos od onog koji je kriterij za objavu popisa. Također, proširuje se pojam porezne tajne i na kaznene postupke.
 • Obvezujuća mišljenja od sada se mogu zatražiti za bilo koju temu, jer se nastoji potaknuti upotreba ovog instituta, međutim i dalje je nužno da za teme obvezujućih mišljenja bude ostvaren preduvjet buduće i namjeravane transakcije.
 • Dopunjena je odredba o prebivalištu i uobičajenom boravištu gdje se uzimaju u obzir osobne i gospodarske veze poreznog obveznika koje imaju prednost pred drugim elementima, kada porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu.
 • Propisana je mogućnost da nadležno porezno tijelo poslovnom subjektu koji poslovanje obavlja putem interneta bez da je prethodno zadovoljio propisane uvjete za obavljanje određene djelatnosti, zabrani rad na način da blokira pristup sadržaju internetske stranice.
 • U definiciju stalne poslovne jedinice nerezidenta uključeni su elementi novog OECD Modela ugovora o dohotku i kapitalu iz 2017. godine, a izmjene se odnose na ograničavanje opsega izuzeća za određene aktivnosti pripremnog i pomoćnog karaktera, proširenje definicije zavisnog agenta, novog pravila kojim se uređuje pitanje podjele poslovanja radi izbjegavanja nastanka stalne poslovne jedinice. 
 • U krug povezanih osoba dodaju se fizičke ili pravne osobe koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik na način da ostvaruju kontinuitet djelatnosti u jednom prostoru, koristeći istu opremu. 
 • Porezna uprava ima strateški cilj komunicirati dvosmjerno elektroničkim putem s poreznim obveznicima te je u tu svrhu u sadržaj poreznog akta uveden pojam označavanja elektroničkim potpisom ili elektroničkim pečatom. 
 • Knjigovodstvene isprave koje su izrađene na papiru, primjerice računi, moći će se u poreznim stvarima uzeti u obzir i pretvorene u elektronički zapis
 • Porezni obveznik dužan je prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a naročito premještaj radionice ili stalne poslovne jedinice, početak obavljanja gospodarske djelatnosti, broj poslovnog računa kojeg ima izvan Republike Hrvatske i druge činjenice čije je prijavljivanje propisano posebnim zakonom, a koje nisu dostupne poreznom tijelu kroz razmjenu podataka s drugim javnopravnim tijelima.
 • Smanjena je dinamika izvješćivanja po obrascu OPZ-STAT-1 koja je do sada bila propisana četiri puta godišnje, na jedanput godišnje, prilikom podnošenja poreznih prijava poreza na dohodak ili poreza na dobit. 
 • Propisuje se da će se Odlukom, koja će biti objavljena na službenim stranicama  poreznog tijela, objavljivati iznos koji predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu, uslijed čega se ne bi izdavalo takvo rješenje, kao i u slučaju kada takvu Odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao porezno tijelo.
 • Među ovršne isprave dodano je rješenje o ovrsi jer se u dosadašnjoj praksi pokazalo kako je zbog specifičnosti tražbina Porezne uprave, sudovima u pojedinim predmetima potrebno dostaviti i po više desetaka pojedinačnih obračunskih prijava na kojima se temelji dugovanje poreznog dužnika. 
 • Kod obustave ovrhe propisano je kako se ovrha obustavlja rješenjem koje postaje izvršno danom donošenja.  Navedeno je bitno radi zaštite prava ovršenika i pravovremene obustave ovrhe čim su se za istu stekli uvjeti. 
 • Propisuje se da će se tražbina otpisati kao nenaplativa ako se u sudskom postupku ili postupku mirnog rješenja spora sklopi nagodba. 
 • Kod odredbe o pljenidbi radi osiguranja naplate podredno se primjenjivao Ovršni zakon koji ne odgovara u cijelosti postupcima osiguranja naplate koje provodi  porezno tijelo. Naime, Ovršni zakon razlikuje privremene i prethodne mjere, no niti jedna od njih nije u cijelosti istovjetna mjeri osiguranja naplate poreznog duga. Dopunom ovih odredbi propisuje se da se postupak osiguranja može provoditi najduže do 15 dana od dana nastupanja uvjeta za ovrhu. 
 • Postojećom formulacijom odredbe za obavljanje javne prodaje postavljen je uvjet da na dražbi moraju sudjelovati barem dva ponuditelja. Navedena promjena usklađena je s Ovršnim zakonom kao i načelom da se javnom prodajom postigne najpovoljnije unovčenje pokretnine.

 

 

Administrativna suradnja u području poreza

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, broj 106/18.) 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Narodne novine, broj 1/19.) 

Dorađeni su međunarodni standardi o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe u skladu s preporukama OECD-a te Europske komisije u dijelu zaštite osobnih podataka. 
Međunarodni standardi odnose se na automatsku razmjenu informacija o financijskim računima (Common Reporting Standard -CRS) i automatsku razmjenu informacija o izvješćima po državama (Country by Country Reporting-CbCR) koji su preneseni Direktivom 2014/107/EU i  Direktivom Vijeća (EU) 2016/881.
Izmjene i dopune odnose se na:

 • ​dopunu provedbe propisa EU vezano za izmjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010,​​
 • dopune postojećih odredbi vezano za zaštitu osobnih podataka osoba o kojima se razmjenjuju informacije,
 • dopune i izmjene postojećih odredbi u dijelu automatske razmjene informacija o financijskim računima (CRS) vezano za pravila protiv zlouporabe i pojma druga jurisdikcija.
 • izmjene i dopune pojmova i pravila dubinske analize stranke u svrhu automatske razmjene informacija o financijskim računima (CRS):
  • ​​izmjena pojma druga jurisdikcija i propisivanje roka za javnu objavu popisa drugih jurisdikcija (na dan 31. ožujka tekuće godine) za čije su rezidente izvještajne financijske institucije dužne dostaviti informacije o financijskim računima Poreznoj upravi,
  • dopuna pojma upravljanja kod investicijskog subjekta,
  • dopuna pojma pasivnih prihoda,
  • izmjene vezano za prikupljanje osobnog identifikacijskog broja (OIB) za osobe koje imaju kontrolu nad subjektom, a koje su osobe su o kojima se izvješćuje, samo u slučajevima kada postoji obveza za dodjelom osobnog identifikacijskog broja u skladu s propisima koji reguliraju osobni identifikacijski broj,
  • izmjene vezano za prikupljanje poreznog identifikacijskog broja kod postojećih računa,
  • dopuna pojma sadašnje adrese prebivališta,
  • dopune postupaka dubinske analize u slučajevima promjene okolnosti kod novih računa fizičkih osoba te novih i postojećih računa subjekata.
 • izmjene vezano za dostavu obavijesti o podnošenju izvješća po državama (CbCR) za sastavne subjekte multinacionalnih poduzeća. Sastavni subjekti skupine multinacionalnih poduzeća nisu više obvezni svake godine dostavljati Ministarstvu financija, Poreznoj upravi obavijest o promjeni u identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji je obveznik podnošenja izvješća po državama nego samo u slučaju ukoliko dođe do promjene.

 

 

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/PoreznaReforma2019.aspx