Ukinuto plaćanje doprinosa za šume za porezne obveznike sa prihodima/primicima do 3 mil. kuna

Pravo na odbitak pretporeza (teretna vozila)- Porez na dodanu vrijednost – Odbitak pretporeza
6. kolovoza 2018.
Fiskalizacija, plaćanje karticama
25. rujna 2018.

Sukladno čl. 65. Zakona o šumama, Nar. nov., br. 6/2018. od 27.7.2018. Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Naknada se plaća u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka i uplaćuje se u državni proračun za namjene iz članka 68. ovoga Zakona tromjesečno i u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 65., 66. i 67. ovoga Zakona koji stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1392.html