Zakonska zatezna kamata na poreze i druga javna davanja u 2018. godini

Sekcija računovođa HOK-a uspjela u naporima – UKIDA SE OBVEZA LICENCIRANJA RAČUNOVOĐA
12. listopada 2018.
Povećanje neoporezivog dijela od 1.12.2018.
12. studenoga 2018.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) i Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 11/16.) zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje poreza i drugih javnih davanja obračunava se za 2018. godinu po stopi od 6,82%.